Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor morën pjesë në workshop-in me temë “Menaxhimi i rreziqeve natyrore” i organizuar nga Misioni i Programit IPA DRAM në datat 26-27 Shkurt 2018, në ambientet Hotel Tirana International, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile. Çështjet kryesore që u trajtuan në këtë workshop ishin:

1- Përshkrime të përgjithshme mbi konceptet e riskut, rreziqeve natyrore dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore.

2- Trajnim për plotësimin e të dhënave në programin e Desinventarit (versioni i ri i softit), i cili mundëson lidhjen e informacioneve për fatkeqësitë natyrore me pozicionimin gjeografik.

3- Vlerësimi i riskut dhe menaxhimi i fatkeqësive me anë të simulimit të disa rasteve konkrete sipas metodikave të ndryshme.