Rregullat Uniforme për Krijimin dhe Administrimin e Informacionit Gjeohapësinor

 

Projekt-vendim për "Rregullat për shkëmbimin e grupeve dhe shërbimeve të të dhënave gjeohapësinore mes Autoriteteve Publike"

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Rrjetet e Transportit

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Gjeologjia

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Ortoimazheria

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Modeli Dixhital i Terrenit

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Sistemet e rrjeteve gjeografike

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Zonat e Mbrojtura

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Përdorimi i tokës

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Përcaktimi i kornizës referuese gjeodezike dhe kontrolli gjeodezik

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Mbulesa e tokës

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Zonat me rreziqe natyrore

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Demografia

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Detet

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Njësitë statistikore

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Burimet minerale

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Burimet energjetike

 

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Infrastruktura urbane dhe shërbimet qeveritare.

 

Në adresën e email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., jeni të lutur të lini komentet tuaja