Ligje

 

Ligj Nr. 72/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”.  

 

   Vendime të Këshillit të Ministrave

 

 

VKM Nr. 144, datë 22.2.2012 Për Miratimin e Dokumentit të Politikave “Për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore” .  
VKM Nr.147, datë 20.2.2013 “Për Miratimin e Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinorë”.  
VKM Nr.669, datë 7.8.2013 "Për Miratimin e Rregullave për Përcaktimin, Krijimin dhe Realizimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH), si Metadatë. (Ndryshuar me VKM Nr. 322, datë 27.04.2016 dhe VKM-në Nr. 359 datë 29.05.2019)"
 
VKM Nr. 829, datë 7.10.2015 Për Miratimin e Dokumentit “Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Infrasrukturës së Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri-Tema Hidrografia”.  
VKM Nr.942, datë 19.11.2015 "Planifikimin dhe Realizimin e Fotografimit Ajror të Territorit të Republikës së Shqipërisë" .  
VKM Nr. 1077, datë 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullores “Për Krijimin, Ruajtjen  dhe Përditësimin e Metadatave, Strukturën e Katalogimit dhe Afatet e Krijimit të Matadatave Specifike për çdo Temë” .  
VKM Nr. 1078, datë 23.12.2015 Për Miratimin e Dokumentit “Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, Tema - Kufijtë E Njësive Administrative” .
VKM Nr. 321, datë 27.4.2016 Për Miratimin e Dokumentit “Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Parcelat Kadastrale” .
VKM Nr. 322, datë 27.4.2016 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr. 669, Datë 7.8.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për Miratimin e Rregullave për Përcaktimin, Krijimin dhe Realizimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare (Krgjsh2010), si Metadatë.
VKM Nr. 359, datë 11.5.2016 Për Miratimin e Dokumentit “Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Ndërtesat”.
VKM Nr. 859 datë 7.12.2016 "Për miratimin e dokumentit "Sandardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri-Tema: Sistemi i Adresave".
VKM nr. 38 date 18.01.2017 " Për Miratimin e Rregullave të Ndëveprueshmërise të të Dhënave, Grupeve të të Dhënave dhe Shërbimeve Gjeohapësinore"
VKM nr. 142 date 22.02.2017 " Për Miratimin e Dokumentit “Standartet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Emërtimet Gjeografike” "
VKM nr. 133 datë 20.03.2019, Për miratimin e dokumentit "Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri -Tema: Rrjetet e transportit"
VKM nr. 134 datë 20.03.2019, Për miratimin e dokumentit "Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri Tema: Gjeologjia"

   

   Vendime,Udhëzime dhe Rregullore 

 

Urdhër Nr.87, datë 25.7.2013 I Azhornuar (Ndryshuar Me Urdhërin Nr. 235 Datë 3.12.2013)“Për përbërjen, Organizimin dhe Funksionimin e Bordit Për Informacionin Gjeohapësinor”.
Udhëzues Nr. 3, datë 06.09.2013 Për Përcaktimin e Pikave Gjeodezike me Ndihmën e Sistemeve Globale Satelitore të Navigimit (GNSS).  
Udhëzim Nr.4381/1, datë 22.9.2015“Për Transformimin e Koordinatave nga Korniza Referuese Gjeodezike Globale “Itrf2005 (Epoka 2007.2)” dhe Sistemi Gjeodezik Shqiptar “Alb86” në Kornizën Referuese Gjeodezike Evropiane “Etrf2000 (Epoka 2014.177)” dhe “Etrf2000 (Epoka 2008)”.  
Kodi i  Etikës për Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, miratuar me Vendimin Nr.28 datë 16.06.2015.  
Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor
 
Rregullore e Brendshme për Funksionimin e ASIG
Proceset e Punës në ASIG (Gjurma e Auditit)