Ligje

 

Ligj Nr. 72/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”.  

 

   Vendime të Këshillit të Ministrave

 

 

VKM Nr. 144, datë 22.2.2012 Për Miratimin e Dokumentit të Politikave “Për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore” .  
VKM Nr.147, datë 20.2.2013 “Për Miratimin e Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinorë”.  
VKM Nr.669, datë 7.8.2013 "Për Miratimin e Rregullave për Përcaktimin, Krijimin dhe Realizimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH), si Metadatë. (Ndryshuar me VKM Nr. 322, datë 27.04.2016 dhe VKM-në Nr. 359 datë 29.05.2019)"
 
VKM Nr. 829, datë 7.10.2015 Për Miratimin e Dokumentit “Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Infrasrukturës së Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri-Tema Hidrografia”.  
VKM Nr.942, datë 19.11.2015 "Planifikimin dhe Realizimin e Fotografimit Ajror të Territorit të Republikës së Shqipërisë" .  
VKM Nr. 1077, datë 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullores “Për Krijimin, Ruajtjen  dhe Përditësimin e Metadatave, Strukturën e Katalogimit dhe Afatet e Krijimit të Matadatave Specifike për çdo Temë” .  
VKM Nr. 1078, datë 23.12.2015 Për Miratimin e Dokumentit “Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, Tema - Kufijtë E Njësive Administrative” .
VKM Nr. 321, datë 27.4.2016 Për Miratimin e Dokumentit “Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Parcelat Kadastrale” .
VKM Nr. 322, datë 27.4.2016 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr. 669, Datë 7.8.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për Miratimin e Rregullave për Përcaktimin, Krijimin dhe Realizimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare (Krgjsh2010), si Metadatë.
VKM Nr. 359, datë 11.5.2016 Për Miratimin e Dokumentit “Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Ndërtesat”.
VKM Nr. 859 datë 7.12.2016 "Për miratimin e dokumentit "Sandardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri-Tema: Sistemi i Adresave".
VKM nr. 38 date 18.01.2017 " Për Miratimin e Rregullave të Ndëveprueshmërise të të Dhënave, Grupeve të të Dhënave dhe Shërbimeve Gjeohapësinore"
VKM nr. 142 date 22.02.2017 " Për Miratimin e Dokumentit “Standartet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Emërtimet Gjeografike” "
VKM nr. 133 datë 20.03.2019, Për miratimin e dokumentit "Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri -Tema: Rrjetet e transportit"
VKM nr. 134 datë 20.03.2019, Për miratimin e dokumentit "Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri Tema: Gjeologjia"
VKM nr. 397 datë 19.06.2019, Për miratimin e dokumentit "Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri - Tema: Ortoimazheria"
VVKM nr. 398 datë 19.06.2019, Për miratimin e dokumentit "Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri -Tema: Modeli dixhital i terrenit"
VKM nr. 399 datë 19.06.2019, Për rregullat për shkëmbimin e grupeve dhe të shërbimeve të të dhënave gjeohapësinore mes autoriteteve publike"
VKM nr. 451 datë 3.7.2019 "Për rregullat uniforme të infrastrukturës së informacionit gjeohapësinor"

   

   Vendime,Udhëzime dhe Rregullore 

 

Urdhër Nr.87, datë 25.7.2013 I Azhornuar (Ndryshuar Me Urdhërin Nr. 235 Datë 3.12.2013)“Për përbërjen, Organizimin dhe Funksionimin e Bordit Për Informacionin Gjeohapësinor”.
Udhëzues Nr. 3, datë 06.09.2013 Për Përcaktimin e Pikave Gjeodezike me Ndihmën e Sistemeve Globale Satelitore të Navigimit (GNSS).  
Udhëzim Nr.4381/1, datë 22.9.2015“Për Transformimin e Koordinatave nga Korniza Referuese Gjeodezike Globale “Itrf2005 (Epoka 2007.2)” dhe Sistemi Gjeodezik Shqiptar “Alb86” në Kornizën Referuese Gjeodezike Evropiane “Etrf2000 (Epoka 2014.177)” dhe “Etrf2000 (Epoka 2008)”.  
Kodi i  Etikës për Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, miratuar me Vendimin Nr.28 datë 16.06.2015.  
Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor
 
Rregullore e Brendshme për Funksionimin e ASIG
Rregullorja e brendshme për ndalimin e pirjes së duhanit në institucionin e ASIG
Proceset e Punës në ASIG (Gjurma e Auditit)