Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) , aktivitetin e tij e bazon në ligjin 72/2012 “Për organizimin dhe fuksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”. Në këtë ligj janë përcaktuar:

Përgjegjësitë e ASIG

 1. Zbaton politikën kombëtare për infrastrukturën e informacionit gjeohapësinor
 2. Përgjegjës për projektimin, ndërtimin, mirëmbajtjen dhe përditësimin e Kornizës Referuese Gjeodezike “KRGJSH2010”.
 3. Merr vendime për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e informacionit gjeohapësinor nga autoritetet publike, sipas temave përkatëse.
 4. Përcakton standardet shtetërore dhe rregullat uniforme për krijimin e GIS-it për secilën temë, dhe për krijimin e GIS-it Kombëtar në përputhje me standardet europiane përkatëse.
 5. Harton rregullat që lidhen me krijimin, përditësimin, shkëmbimin, aksesin dhe përdorimin e informacionit gjeohapësinor dhe shërbimeve që lidhen me të.
 6. Administron informacionin gjeohapësinor të mbledhur, të përpunuar dhe të përditësuar nga autoritetet publike sipas temave përkatëse.
 7. Siguron bashkërendimin e punës gjatë aktiviteteve dhe marjes së nismave që lidhen me informacionin gjeohapësinor në sektorin publik dhe privat.
 8. Krijon dhe administron Gjeoportalin Kombëtar dhe garanton aksesin e publikut dhe subjekteve të interesuara në përputhje me dispozitat e ligjit 72/2012.
 9. Përfaqëson shtetin në organizatat europiane dhe ndërkombëtare, anëtarësimi në të cilat i shërben funksionimit dhe modernizimit të infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor.


Objektivat e ASIG

 1. Ngritja e Kornizës Referuse Gjeodezike Shqiptare sipas standardeve europiane për të mundësuar mbështetjen e një harte unike për të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.
 2. Ngritja e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë, nëpërmjet gjeoportalit ku çdo kush do mund të aksesojë të dhënat gjeohapësinore që shteti Shqiptar posedon.
 3. Përpilimi dhe zhvillimi i standardeve në fushën e gjeoinformacionit si dhe implementimi i tyre nëpër institucione, qofshin ato prodhues apo përditësues të gjeoinformacionit.


Gjeoportali Kombëtar është një "derë" e cila iu mundëson përdoruesve profesionist, por dhe publikut të kërkojnë, shikojnë dhe aksesojnë në mënyrë shumë të thjeshtë të dhënat gjeohapësinore dhe shërbimet Web të vëna në dizpozicion nga institucionet e ndryshme Shtetërore.

Ky Gjeoportal është një hap shumë i rëndësishëm në kuadër të Qeverisjes së Hapur (OGP), që në thelb ka politikën e të dhënave të hapura për qytetarët, duke u ofruar shërbime larg burokracisë dhe afër cilësisë. Gjeoportali Kombëtar do të shërbejë për bashkëpunim ndërinstitucional në kuadër të eficiencës në shërbim të qytetarit. Po ashtu është një hap i nevojshëm në ngritjen e Infrastrukturës së të Dhënave Gjeohapësinore (NSDI), një prioritet në kuadrin e-Goverment dhe afrimit të Shqipërisë me Axhendën Dixhitale Europiane.

Një falënderim i veçantë i dedikohet ndihmës së Qeverisë Norvegjeze, nëpërmjet Norwegian Mapping and Cadastre Authority “Statens Kartverk”, e cila po i jep një ndihmesë të rëndësishme Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, për orientimet e saj fillestare bazuar në eksperiencat më të mira europiane.